Women's Ministry / Nam Tsev

Nyeem Vaajlugkub / Weekly Bible Reading (Online)

Namtsev tseem muaj nyeem Vaajlugkub txhua mo Sunday thaum 8-9pm huv LINE. Caw cov suavdlawg lug koom.  

Namtsev Thov Vaajtswv / Morning Prayer

Namtsev muaj Thov Vaajtswv txhua taagkig Saturday thaum 5am. Caw suavdlawg lug koom kev Thov Vaajtswv huv LINE. 

Kawm phau ntawv Lub Neej Kws Muaj Homphaj / Book Study on What on Earth am I here for?

Namtsev yuav pib kawm Lub Neej Kws Muaj Homphaj/What On Earth A I Here For? by Rick Warren lub 2 hlis vaasthib 1 txug lub11 hlis vaasthib 21 (February 1, 2024 - November 21, 2024) Cov nam tsev nyag nyeem nyag phau ntawv nwg tug kheej malme lug sibntsib (ib zaag ib av thiv uake – mo Thursday 6:45-8pm) online huv Zoom (Facebook message thawj namtsev rua lub Zoom link) lug sibthaam.