First Hmong Mennonite Church

Church
Focus

Seek First the Kingdom of God

2023 Church Theme: This year our church is focusing on seeking first the kingdom of God.

"Tabsis mej yuavtsum xub nrhav Vaajtswv lub Tebchaws, hab ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam tsaiv, Vaajtswv maam le muab tej nuav ntxiv rua mej.

Mathai 6:33

2024 Church Membership Registration

You can now fill your church membership online!

Click here for more information and to register.

Zoom Prayer and Bible Study Times

Join us every Sunday morning at 8am and/or Wednesday at 7pm for online prayer and Bible study. Contact us for the Zoom link.

Come worship with us!

We are the church family you've been looking for.

FHMC muaj lub homphaj lug uake pehawm Vaajtswv, cog kev sibraug zoo ua phooj ua ywg, sibcob sibqha txug txuj kev ntseeg Vaajtswv hab sib paab tshaaj tawm Vaajtswv Txuj Moo Zoo.