Mission Ministry

Committee Members

 • Thawj: Huaj Tsaav Vaaj
 • Txaj Tuam Vaaj
 • N. Txaj Tuam Vaaj,
 • Tuav Nyaj: Nyaj Lis Haam
 • Teev Ntawv: Tswj Hlau Hawj

Activities

 • MCC Relief Sales
 • Fundraising for refugees
 • Food bank box
 • Thov Vajtswv paab rua tug ntseeg kws qaug zug tsis tuaj chuch hab nrug nwg thaam
 • Cov thawj coj nyob ze cov ntseeg kws xaav tau kev paab thaum muaj kev cheem tsum
 • Moog coj tug kws tsis tau paub Vaajtswv lug ntseeg Yexus