Men's Ministry / Txiv Tsev

Thawj yam kws tseem ceeb peb cov txiv tsev yuav ua xyoo 2020. Lub zeem muag kws peb yuav kawm phau ntawv lubneej nplua mag. Nwg yuav pab peb txuj kev ntseeg kom zoo, peb yog Ib tug ntseeg lawm peb yuav tsum tau paub txug tswv yexus.

COMMITTEE MEMBERS

 • Thawj Txiv Tsev: Yaws Yaaj (Giang A Dieu)
 • Lwm thawj: Kl Nyaj Lis Haam
 • Teev Ntawv: Kl Vam Cai Hawj
 • Tuav Nyaj: Vaam Npis Yaaj
 • Vaaj tswv txuj lug coj. Kalatias 5:1


ACTIVITIES & EVENTS

 • Book study every Saturday at the end of the month (Abundant life)
 • Biking trail
 • Ping pong & fellowship
 • Prayer, bible reading, praise & worship
 • Camping
 • Christmas Gift Exchange

 

JOIN the Men's Ministry Facebook group for updates and information.