About Us

We are about worship, mission and community.

First Hmong Mennonite Church meets weekly for worship services in Kitchener, Ontario.
We worship in both the English and Hmong languages.  

 Regular Service (Limited to 60 people)
10am to 11am
3pm to 4pm

Kev Ntseeg

First Hmong Mennonite Church yuav hab yoog lawv le txuj kev ntseeg Vaajtswv kus muaj has tseg rua huv Vaajtswv Txujlug, hab lawv le Mennonite Anabaptist txuj kev ntseeg kws sau ca huv phoo ntawv hua ua "Mennonite Confession of Faith.".

 

 

Lub Homphaj

  • FHMC muaj lub homphaj le huv qaab nuav:

  • Uake pehawm Vaajtswv moog rua qhov zoo

  • Uake cog kev sib raug zoo ua phooj ua ywg huv pawg ntseeg

  • Uake sib cob sib qha txug txuj kev ua neej hab txuj kev ntseeg Vaajtswv kuas zoo zuj zug ntxiv

  • Uake sib paab tshaj tsawm Vaajtswv Txuj Moo Zoo rua lwmleej lwm tug pau

Our Faith

FHMC embraces and adheres to the Christian faith as set forth in God's Word, and in accordance with the Anabaptist tradition as stated in the "Mennonite Confession of Faith."

 

 

Our Purpose

 FHMC has the following goals in place:

  • To hold weekly/regular worship services 

  • Have fellowship within the church

  • To learn how to live the Christian life faithfully together as a community

  • To share the gospel with others